“ကဆုနိလပြည့်ညနဲ့ ကရက်ဝေးရွက် ပက်ပက်စက်စက် စီးပွါးတတ်”

“ကဆုနိလပြည့်ညနဲ့ ကရက်ဝေးရွက် ပက်ပက်စက်စက် စီးပွါးတတ်”