“မဟာရန်ကုန်ဖြစ်သွားတာကြောက်စရာကြီးကားကြီးပါလုံးကြေသွားပြီ”

“မဟာရန်ကုန်ဖြစ်သွားတာကြောက်စရာကြီးကားကြီးပါလုံးကြေသွားပြီ”