“ငှက်ကင်ရတာခက်လို့အဓိကငှက်သိုက်ကြီးကိုမီးမြှိုက်ပြီ”

“ငှက်ကင်ရတာခက်လို့အဓိကငှက်သိုက်ကြီးကိုမီးမြှိုက်ပြီ”